Skip to content

Ortho
dontie

Waarom orthodontie ?

Orthodontie is een specialisme waarmee de positie van de tanden verbeterd wordt, voor een functioneel en mooi gebit.

Het is een volwaardige tandheelkundige discipline die focust op een correcte beet waarbij het tandbeen, de kaken en de tanden zich in de juiste positie bevinden.

Dit specialisme omvat voor de patiënt ook een belangrijk esthetisch aspect.

Voor zijn correcties gebruikt de orthodontist een hele waaier aan complexe en minder complexe apparaten die kracht op de tanden uitoefenen. Indien kracht gezet wordt op het tandbeen, spreekt men van orthopedie.

Het juiste moment

Ook al zijn het vooral kinderen en adolescenten die een orthodontische behandeling krijgen, toch willen steeds meer volwassenen ook rechte tanden. Een mooie glimlach is de voornaamste reden daarvoor, maar rechte tanden zijn ook goed voor de gezondheid en het evenwicht.

Met een correcte beet wordt ons gebit in gunstige omstandigheden ouder, is onze houding beter, worden we uitgerust wakker, poetsen we efficiënter en bestrijden we terugtrekkend tandvlees.

3
7
12
+18

De voordelen van orthodontie
bij jonge kinderen

Een behandeling bij jonge kinderen wordt aangeraden om de volgende redenen:

Een orthodontisch consult bij jonge kinderen zal een behandeling op latere leeftijd wellicht niet voorkomen, maar kan ze wel eenvoudiger en doeltreffender maken, en de patiënten geruststellen over de toestand van hun gebit.

Hugo & Mila
hebben een beugel

Als u bij ons al patiënt bent, kunt u in onze praktijk een brochure krijgen.
U kunt ze ook hier raadplegen.

PRÉVENTION

(entre 3 et 7 ans)

Le rôle de la prévention est d’empêcher l’apparition des anomalies et non d’en proposer un traitement précoce.

Trois facteurs jouent un rôle déterminant pour assurer un développement satisfaisant de la sphère orofaciale, et donc le bon alignement des dents : le mode d’allaitement, le mode d’alimentation et le mode de ventilation.

Une ventilation orale associée à une posture linguale basse peut entrainer des insuffisances de développement de l’os moyen de la face: l’os maxillaire.

INTERCEPTION

(concerne les enfants qui ont entre 7 et 12 ans environ)

L’orthodontie interceptive a pour but d’éviter l’installation de problèmes difficiles à gérer par la suite. Elle permet également d’être plus conservateur (éviter des extractions de dents définitives et éviter des interventions chirurgicales) et de raccourcir le temps de port des bagues.

L’orthodontie interceptive commence vers 7 ans et dure en général de 9 à 12 mois. Elle est suivie d’une interruption de traitement de plusieurs années avant de commencer le traitement global entre 9 et 14 ans.

En présence d’un fort décalage squelettique, l’orthodontiste profitera du pic de croissance prépubertaire existant chez l’enfant. Au moyen d’appareillage orthopédique ou orthodontique avec auxiliaires (exemples: les élastiques de traction intermaxillaires), l’orthodontiste pourra obtenir un gain de croissance permettant une amélioration faciale et fonctionnelle de l’enfant.

L’action se fait principalement au niveau des fonctions (posture générale, posture linguale, ventilation, mastication), au niveau du squelette et de sa croissance (insuffisances de développement du maxillaire ou de la mandibule), ou au niveau des dents (inversé d’articulé, absence de dents, etc.).

75% de notre patientèle orthodontique présente une insuffisance de développement sagittal de la mâchoire inférieure. En agissant précocement et en levant les verrous de cette croissance, il est possible d’éviter à l’enfant un long et difficile traitement orthodontique plus tard (extractions de prémolaires, chirurgie orthognathique…).

Une phase de traitement interceptif dure en général 12 mois avec parfois des moments d’interruption.

Adolescents

(12-16 ans)

L’orthodontie « phase II » ou adolescente est la plus connue du grand public.

Elle se fait généralement avant le pic de croissance prépubertaire de votre enfant pour être la plus efficace possible, surtout si un décalage des mâchoires est présent.

Dans notre cabinet, recevoir les enfants tôt est une force.

En effets, les problèmes importants sont gérés en phase I « interceptive ».

Le traitement adolescent est ainsi le plus souvent réduit: durée de 6 à 24 mois en fonction de la sévérité de la malocclusion. Il est en outre moins invasif (moins d’extractions dentaires, mois de chirurgies, etc.

En fonction du diagnostic, le traitement sera plus ou moins rapide. 

Les traitements invisibles sont aussi proposés aux adolescents.

Adultes

Si les enfants et adolescents représentaient la majorité des cas d’orthodontie, les adultes sont de plus en plus sensibilisés à un alignement parfait des dents. L’harmonie du sourire est la première motivation, mais l’alignement des dents entraîne bien d’autres bénéfices pour la santé et l’équilibre.

Une bonne occlusion permettra au vieillissement dentaire de se produire dans de bonnes conditions, une posture plus équilibrée, un sommeil récupérateur; cela favorisera également un brossage efficace et permettra de lutter contre le déchaussement gingival.

Preventie

(tussen 3 en 7 jaar)

De rol van preventie is het voorkomen van het optreden van afwijkingen, niet het bieden van een vroegtijdige behandeling.

Drie factoren spelen een doorslaggevende rol voor een bevredigende ontwikkeling van de orofaciale sfeer, en dus voor de juiste uitlijning van de tanden: de wijze van borstvoeding, de wijze van voeding en de wijze van beademing.

Mondventilatie in combinatie met een lage linguale houding kan leiden tot tekortkomingen in de ontwikkeling van het middelste bot van het gezicht: het kaakbeen.

Opsporing

(voor kinderen van ongeveer 7-12 jaar)

Interceptieve orthodontie is erop gericht de ontwikkeling van problemen te voorkomen die later moeilijk te beheersen zijn. Het maakt het ook mogelijk conservatiever te werk te gaan (extracties van blijvende tanden en chirurgische ingrepen te vermijden) en de draagtijd van een beugel te verkorten.

Interceptieve orthodontie begint rond de leeftijd van 7 jaar en duurt meestal 9 tot 12 maanden. Dit wordt gevolgd door een onderbreking van de behandeling gedurende een aantal jaren alvorens tussen de leeftijd van 9 en 14 jaar met de volledige behandeling te beginnen.

Als er een grote skeletverschuiving is, zal de orthodontist gebruik maken van de prepuberale groeipiek van het kind. Door middel van orthopedische of orthodontische hulpmiddelen met hulpmiddelen (b.v. intermaxillaire tractie-elastieken) kan de orthodontist een groeistijging verkrijgen die het mogelijk maakt het gezicht en de functie van het kind te verbeteren.

De actie situeert zich hoofdzakelijk op het niveau van de functies (algemene houding, linguale houding, ventilatie, kauwen), op het niveau van het skelet en de groei ervan (ontwikkelingsgebreken van de boven- of onderkaak), of op het niveau van de tanden (omgekeerde articulatie, ontbrekende tanden, enz.).

75% van onze orthodontiepatiënten heeft een sagittale onderontwikkeling van de onderkaak. Door vroeg op te treden en de blokkades op deze groei weg te nemen, kan worden voorkomen dat het kind later een lange en moeilijke orthodontische behandeling moet ondergaan (extractie van premolaren, orthognathische chirurgie, enz.).

Een interceptieve behandelingsfase duurt gewoonlijk 12 maanden, met af en toe een onderbreking.

Adolescenten

(12-16 jaar)

Adolescenten orthodontie of « fase II » is de meest bekende.

Het wordt over het algemeen gedaan vóór de prepuberale groeipiek van uw kind om zo effectief mogelijk te zijn, vooral als er sprake is van een kaakverschuiving.

In onze praktijk is het vroeg zien van kinderen een sterk punt.

Inderdaad, belangrijke problemen worden in fase I “interceptief” aangepakt.

Dit betekent dat de behandeling voor adolescenten meestal korter is: 6 tot 24 maanden, afhankelijk van de ernst van de malocclusie. Het is ook minder ingrijpend (minder tandextracties, minder chirurgie, enz.).

Afhankelijk van de diagnose zal de behandeling meer of minder snel zijn. 

Onzichtbare behandelingen worden ook aan adolescenten aangeboden.

Volwassenen

Terwijl kinderen en tieners vroeger de meerderheid van de orthodontiegevallen voor hun rekening namen, worden volwassenen zich steeds meer bewust van de noodzaak van een perfecte uitlijning van hun gebit. Harmonie van de glimlach is de belangrijkste motivatie, maar het uitlijnen van tanden heeft nog veel meer voordelen voor de gezondheid en het evenwicht.

Een goede occlusie zorgt voor een goede veroudering van de tanden, een evenwichtiger houding, een herstellende slaap; zij bevordert ook het efficiënt poetsen en gaat het loskomen van het tandvlees tegen.